Thạc sĩ Toán Ứng dụng
1. Thạc sĩ Toán Ứng dụng

2. Bộ môn Toán cũng đảm nhiệm các chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành lý thuyết tối ưu tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

spacer
dummy